Balance

Koncern
Moder
(mio. kr)
Note
2021
2020
2021
2020
AKTIVER
Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker
8.149
4.244
8.149
4.244
Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker
13
62
7
31
Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris
91
247
20
81
Obligationer til dagsværdi mv.
11.615
14.247
11.615
14.247
Aktier mv.
12
163
5
156
Kapitalandele i associerede virksomheder mv.
35
35
35
35
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder
0
0
169
597
Investeringsejendomme
10
10
10
10
Leasingaktiver
5
7
5
7
Indeståelser stillet af penge- og realkreditinstitutter samt fondsmæglere
3.217
3.218
3.217
3.218
Tilgodehavende købesums- og medgiftsregulering
0
0
1.631
2.101
Aktuelle skatteaktiver
2
0
0
0
Andre aktiver
336
289
355
306
Periodeafgrænsningsposter
2
2
2
2
Aktiver i alt
23.487
22.524
25.220
25.035
Koncern
Moder
(mio. kr.)
Note
2021
2020
2021
2020
PASSIVER
Gældsforpligtelser
Leasingforpligtelse
5
7
5
7
Aktuelle skatteforpligtelser
1
0
0
0
Andre passiver
316
356
2.368
3.223
Gældsforpligtelser i alt
322
363
2.373
3.230
Hensatte forpligtelser
Hensættelse til tab på garantier
13
34
6
13
Købesumsregulering (earn-out)
20
259
255
0
0
Andre hensatte forpligtelser
21
71
101
19
21
Hensatte forpligtelser i alt
343
390
25
34
Forpligtelser i alt
665
753
2.398
3.264
Egenkapital
Finansiel Stabilitet
5.258
5.265
5.258
5.265
Garantiformuen
12.435
12.429
12.435
12.429
Afviklingsformuen
5.099
4.077
5.099
4.077
Foreslået udbytte
30
0
30
0
Egenkapital i alt
22.822
21.771
22.822
21.771
Passiver i alt
23.487
22.524
25.220
25.035

Øvrige noter

Note 1
Anvendt regnskabspraksis
Note 2
Segmentoplysninger for koncern
Note 3
Segmentoplysninger for moder
Note 22
Eventualaktiver og -forpligtelser
Note 23
Finansiel risikostyring
Note 24
Nærtstående parter
Note 25
Koncernoversigt
Note 26
Balanceposter fordelt på kontraktuelle og forventede restløbetider
Note 27
Oplysning om dagsværdi
Note 28
Dagsværdi på balanceposter opgjort til amortiseret kostpris
Note 29
Afkast af finansielle instrumenter
Note 30
Finansiel Stabilitet 2017-2021 (hoved- og nøgletalsoversigt)