Koncern
Moder
(mio. kr)
2021
2020
2021
2020

9. Udgifter til personale og administration

Vederlag og lønninger til bestyrelse
1
1
1
1
Personaleudgifter:
Lønninger*
36
37
36
37
Pensioner
2
2
2
2
I alt
38
39
38
39
Øvrige administrationsudgifter
59
72
49
61
I alt
98
112
88
101
Det gennemsnitlige antal beskæftigede i regnskabsåret omregnet til heltidsbeskæftigede
41
44
41
44
*) Inklusiv løn til direktion.
Oplysninger om bestyrelses- og direktionsmedlemmers individuelle vederlag er tilgængelige på Finansiel Stabilitets hjemmeside www.fs.dk.
Andre væsentlige risikotagere
Finansiel Stabilitet koncernen har fastlagt, at der er 2 andre væsentlige risikotagere. Under lønninger indgår fast vederlag til disse for i alt 4,1 mio. kr. (2020: 3,9 mio. kr.). For oplysninger i henhold til bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder (ikke omfattet af revision) henvises til www.fs.dk.
Hensættelser til ydelsesbaserede pensionsordninger
Nutidsværdi af pensionsforpligtelser
29
29
7
7
I alt
29
29
7
7
Forskydninger i hensættelser til ydelsesbaserede pensionsordninger
Hensættelse primo
29
29
7
7
Beregnede renteomkostninger
1
1
0
0
Aktuarmæssige tab/gevinster
1
1
0
0
Udbetalte pensioner
-2
-2
-1
-1
Hensættelser ultimo*
29
29
7
7
Ydelsesbaserede pensionsomkostninger indregnet i resultatopgørelsen / anden totalindkomst
Beregnede renteomkostninger
1
1
0
0
Aktuarmæssige tab/gevinster
1
1
1
0
Ydelsesbaserede pensionsomkostninger
2
2
1
0
Aktuarmæssige forudsætninger:
Diskonteringsrente
3,0%
3,0%
3,0%
3,0%
Pensionsreguleringssats
2,0%
2,0%
2,0%
2,0%
Pensionshensættelserne er beregnet med udgangspunkt i Finanstilsynets rentekurve og benchmarkdødelighed.
Honorar til generalforsamlingsvalgt revisor
Samlet honorar til de generalforsamlingsvalgte revisorer kan specificeres således:
Lovpligtig revision
0,3
0,5
0,3
0,5
Andre ydelser
0,1
0,3
0,1
0,3
Honorar i alt
0,4
0,8
0,4
0,8
* Tallene indeholder afrundingsdifference.
Koncern
Moder
(mio. kr.)
2021
2020
2021
2020

10. Andre driftsudgifter

Hensættelse til retssager og forlig
-31
8
-4
14
Andre driftsudgifter
10
41
9
38
I alt
-21
49
5
52
(mio. kr.)
Koncern

11. Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender mv.

2021
Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris
Udlån mv. stadie 3. nedskr.
Drifts-påvirkning
Nedskrivninger og hensættelser primo
2.214
Tabt tidligere nedskrevet
-854
Nedskrivninger og hensættelser i perioden
19
19
Tilbageførte nedskrivninger og hensættelser
-84
-84
Nedskrivninger og hensættelser ultimo
1.295
-65
Indgået tidligere afskrevne fordringer mv.
-13
Driftsført som nedskrivning
-78
Nedskrivninger/regulering for kreditrisiko ultimo
Ned-skrivninger primo
Endelig tabt
Ned-skrivninger i perioden
Tilbage-førte ned-skrivninger
Ned-skrivninger ultimo
Tilgodehavender hos kreditinstitutter
0
0
0
0
0
Udlån til amortiseret kostpris
2.180
-854
19
-63
1.282
Garantier
34
0
0
-21
13
I alt
2.214
-854
19
-84
1.295
Samtlige udlån og garantier er overtaget fra nødlidende pengeinstitutter. Som omtalt i anvendt regnskabspraksis betragtes de tilbageværende udlån og garantier som værende kreditforringet på overtagelsestidspunktet og dermed som stadie 3 kunder/faciliteter.
Finansielle aktiver, der måles til amortiseret kostpris, fjernes helt eller delvist fra balancen, hvis Finansiel Stabilitet ikke længere har en forventning om hel eller delvis dækning af udestående beløb. Medregningen ophører på baggrund af en konkret vurdering. Når et finansielt aktiv fjernes helt eller delvist fra balancen, udgår nedskrivningen på det finansielle aktiv samtidig i opgørelsen af de akkumulerede nedskrivninger.
Finansiel Stabilitet fortsætter inddrivelsesbestræbelserne efter at aktiverne er fjernet fra balancen. Tiltagene afhænger af den konkrete situation. Finansiel Stabilitet har løbende a conto afskrevet finansielle aktiver for 10,2 mia. kr., der fortsat forsøges inddrevet, herunder ved afbrydelse af forældelse.