Bankpakke aktiviteter

Resultat i 2021
Bankpakke aktiviteter udviste i 2021 et resultat på 23 mio. kr. (2020: 108 mio. kr.). Resultatet afspejler den fortsatte afvikling af de tilbageværende aktiviteter, herunder salget af landbrugskunder tilknyttet Landbrugets Finansieringsinstitut. I 2021 er der tilbageført nedskrivninger på udlån og tilgodehavender for 72 mio. kr. og driftsomkostninger på 92 mio. kr. I resultatet indgår segmentets resultatbidrag fra FS Finans I-III på i alt 23 mio. kr.

Resultat for Bankpakke aktiviteter

(mio. kr.)
2021
2020
Resultat før omkostninger mv.
44
69
Driftsomkostninger*
-92
-104
Tilbageførte nedskrivninger
72
143
Skat
-1
0
Årets totalindkomst
23
108
*Segmentets reelle driftomkostninger udgør i 2021 58 mio. kr. (2020: 73 mio. kr.), idet 34 mio.kr. (2020: 31 mio.kr.) bliver dækket af andre segmenter jf. note 2.
Opstartsomkostninger på 3 mio. kr. i relation til en eventuel rådgivning til tidligere minkavlere er endvidere indeholdt i resultatet.
De enkelte bankpakker indgår i resultatet for segmentet på forskellig vis. Bankpakke I og II har fuld indvirkning på segmentets resultat. Resultatet af Bankpakke III og IV (FS Finans I-IV A/S) indgår derimod kun delvist, idet også andre kreditorer har økonomisk interesse i afviklingsresultaterne, herunder Garantiformuen. I relation til Bankpakke III (FS Finans III og IV A/S) og Bankpakke IV (FS Finans I og II A/S) er det derfor kun en andel af ændringer i købesumsreguleringen, som påvirker segmentets resultat. Denne andel er bestemt som den del af de samlede simple, usikrede krav, der blev overtaget af Finansiel Stabilitet.
Resultaterne for datterselskaberne FS Finans I-III A/S udviste i 2021 et samlet resultat på 34 mio. kr. før købesums- og medgiftsregulering.
I FS Finans IV A/S er der ingen købesumsregulering, idet dividenden oprindeligt blev fastsat højere end der pt. er dækning for. Det derved opståede tab er dækket af Garantiordningens Restruktureringsafdeling. FS Finans IV A/S fik i 2021 et overskud på 21 mio. kr., hvilket har reduceret det samlede tab til 506 mio. kr.
Segmentets balance er i 2021 blevet reduceret med 0,3 mia. kr. til 6,5 mia. kr. Ved udgangen af 2021 udgjorde udlån og garantier 206 mio. kr. (2020: 432 mio. kr.), finansielle aktiver 578 mio. kr. (2020: 2.408 mio. kr.) og ejendomme 10 mio. kr. (2020: 10 mio. kr.). I de finansielle aktiver er i 2021 indeholdt skatkammerbeviser for 561 mio. kr.

Hovedtal FS Finans I - IV

FS Finans I A/S
FS Finans ll A/S
FS Finans lll A/S
FS Finans IV A/S*
(mio. kr.)
2021
2020
2021
2020
2021
2020
2021
2020
RESULTAT
 
 
 
 
 
 
 
 
Periodens resultat
0
0
0
0
0
0
21
-22
Periodens resultat før købesumsregulering**
 -11
-4
15
94
30
-10
-
-
BALANCE, ULTIMO
 
 
 
 
 
 
 
 
Udlån
0
17
0
16
51
53
0
39
Øvrige aktiver
30
290
42
253
1.824
1.824
86
35
Aktiver i alt
30
307
42
269
1.875
1.877
86
74
Købesumsregulering
20
296
20
240
1.850
1.820
-
-
Andre hensatte forpligtelser
9
10
21
26
8
32
35
44
Øvrig gæld
0
0
0
2
16
24
12
12
Egenkapital
1
1
1
1
1
1
39
18
Passiver i alt
30
307
42
269
1.875
1.877
86
74
* Der er ingen købesumsregulering i FS Finans IV
** En væsentlig del af resultatet for FS Finans I-IV indgår i resultatet for FS koncernens to segmenter (Bankpakke aktiviteter og Garantiformuen)