Beretning og resultat

Kort om Finansiel Stabilitet

Finansiel Stabilitet er en selvstændig offentlig virksomhed, der er ejet af den danske stat gennem Erhvervsministeriet.
Finansiel Stabilitets formål er at: 
  • medvirke til sikring af finansiel stabilitet i Danmark,
  • varetage opgaver og beføjelser i henhold til lov om restrukturering og afvikling af visse finansielle virksomheder,
  • varetage opgaver og beføjelser i henhold til lov om indskyder- og investorgarantiordningen, og
  • varetage de opgaver og beføjelser, der i øvrigt er tillagt Finansiel Stabilitet ved lov eller af erhvervsministeren.
Folketinget vedtog den 1. juni 2021 lov om ændring af lov om restrukturering og afvikling af visse finansielle virksomheder, som indebar, at Finansiel Stabilitet skal oprette en enhed, der foranlediger, at tidligere minkavlere, som er eller formodes at være insolvente efter at have modtaget erstatning og kompensation i medfør af lov om aflivning af og midlertidigt forbud mod hold af mink, kan modtage vederlagsfri gældsrådgivning.
Finansiel Stabilitets forretningsområder dækker de resterende Bankpakke aktiviteter mv., Garantiformuen samt Afviklingsformuen, men med et lovbestemt krav om at holde de enkelte segmenters formuer adskilt. Finansiel Stabilitet hæfter ikke for Garantiformuen samt Afviklingsformuen, og disse formuer hæfter kun for egne forpligtelser.

Koncernresultat 2021

Finansiel Stabilitet fik i 2021 et overskud på 1.051 mio. kr. (2020: 1.089 mio. kr.). Resultatet kan primært tilskrives indbetaling af bidrag til Afviklingsformuen på 1.061 mio. kr. Samlet gav Afviklingsformuen et positivt resultat på 1.022 mio. kr. Bankpakke aktiviteterne bidrog med et overskud på 23 mio. kr. medens resultatet fra Garantiformuen var 6 mio. kr.
Koncernens samlede balance var ved udgangen af 2021 på 23,5 mia. kr. (2020: 22,5 mia. kr.). Heraf udgjorde Bankpakke aktiviteterne 6,5 mia. kr., Garantiformuen 12,4 mia. kr. og Afviklingsformuen 5,1 mia. kr., mens der var koncernmellemværende for 0,5 mia. kr.
Egenkapitalen udgjorde samlet 22,8 mia. kr., hvoraf 12,4 mia. kr. kan henføres til Garantiformuen, 5,3 mia. kr. til Bankpakke aktiviteterne og 5,1 mia. kr. til Afviklingsformuen. For specifikation af resultatposter for de tre segmenter henvises til efterfølgende afsnit samt for en yderligere uddybning til note 2 og 3 i regnskabet.
Ved udgangen af 2021 udgjorde tilbageværende nettoudlån og garantier 0,2 mia. kr. (2020: 0,5 mia. kr.), mens beholdningen af finansielle aktiver var på 11,6 mia. kr. (2020: 14,4 mia. kr.) og ejendomme på 10 mio. kr. (2020:10 mio. kr.).
Årets reduktion i udlån og garantier skal ses i sammenhæng med det gennemførte salg af udlånsaktiviteter i Landbrugets Finansieringsinstitut. Samlet betød dette salg i Finansiel Stabilitet en reduktion af udlån og garantier på 103 mio. kr.
Den resterende del af aktiverne består primært af indestående i Nationalbanken på 8,1 mia. kr. (2020: 4,2 mia. kr.) samt indeståelser fra pengeinstitutter mv. i relation til Garantiformuen på 3,2 mia. kr., som er uændret fra 2020.
Indestående i Nationalbanken er i 2021 vokset med 3,9 mia. kr., hvilket dels hidrører fra en reduceret beholdning af finansielle aktiver på 2,8 mia. kr. og dels er relateret til årets indbetaling til Afviklingsformuen på 1,1 mia. kr.
Hovedparten af de tilbageværende udlån og garantier vedrører segmentet Bankpakke aktiviteter, mens en mindre del af udlån kan henføres til FS Finans V A/S (tidligere Andelskassen J.A.K. Slagelse) og FS Finans VI A/S (tidligere Københavns Andelskasse), som afvikles i regi af Afviklingsformuen. Således kan 22 mio. kr. ud af samlede udlån og garantier relateres til FS Finans V A/S og FS Finans VI A/S.
De øvrige tilbageværende engagementer består primært af tilgodehavender i konkursboer samt garantier. Afviklingshastigheden for de tilbageværende udlån er i vidt omfang underlagt eksterne faktorer, så som forløbet af ku- ratorers behandling af konkursboer og inddrivelsesproces  i forbindelse med inkasso. Garantierne udfases gradvist, når disse har forfald. Herudover arbejder Finansiel Stabilitet løbende på at inddrive tidligere afskrevne fordringer, som udgør ca. 10,2 mia. kr. ultimo 2021. Dette har resulteret i, at der i 2021 kunne indtægtsføres 13 mio. kr.