Koncern
Moder
(mio. kr.)
2021
2020
2021
2020

15. Udlån og andre tilgodehavender

Udlån til amortiseret kostpris
15
134
3
52
Krav mod konkursboer mv.
76
113
17
29
Nedskrivninger
1.282
2.180
912
1.127
I alt udlån og andre tilgodehavender før nedskrivninger
1.373
2.427
932
1.208
Fordelt efter restløbetid
På anfordring
1.336
2.214
926
1.150
Til og med 3 måneder
1
6
0
1
Over 3 måneder og til og med 1 år
4
108
1
23
Over 1 år og til og med 5 år
15
60
4
24
Over 5 år
17
39
1
10
I alt
1.373
2.427
932
1.208
Kreditrisiko
Kreditrisiko defineres som risikoen for, at kunder eller modparter helt eller delvist misligholder deres betalingsforpligtelser. Finansiel Stabilitet har, som følge af selskabets formål om at afvikle eller omstrukturere nødlidende banker, overtaget en betydelig kreditrisikoeksponering.
I perioden efter Finansiel Stabilitets overtagelse af datterselskaber er der i begrænset omfang bevilget nye kreditter i de situationer, hvor det vurderes, at den samlede tabsrisiko dermed vil blive reduceret. For yderligere beskrivelse af kreditrisici, se note 23.
Krediteksponering
Balanceførte poster:
Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker
8.149
4.244
8.149
4.244
Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker
13
62
7
31
Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris
91
247
20
81
Balanceført krediteksponering i alt
8.253
4.553
8.176
4.356
Ikke-balanceførte poster:
Garantier
118
206
63
122
Øvrige forpligtende aftaler
17
21
6
4
Krediteksponering vedrørende udlånsaktivitet
8.388
4.780
8.245
4.482
Sikkerheder knyttet hertil er omtalt længere nede i note 15.

15. Udlån og andre tilgodehavender – fortsat

Kreditinstitutter og centralbanker
Af den øvrige krediteksponering hidrører de 8,1 mia. kr. fra tilgodehavender hos centralbanker. Der er ikke foretaget nedskrivninger på tilgodehavender hos centralbanker. For så vidt angår tilgodehavende hos kreditinstitutter på 13 mio. kr., vurderes nedskrivningsbehov til at være mindre end 1 mio. kr.
Udlån til amortiseret kost og garantier
Den resterende del af krediteksponeringen vedrører den egentlige udlånsaktivitet i koncernen. Udlån og garantier er nedenfor fordelt på brancher.
Koncern
Moder
(mio. kr.)
2021
2020
2021
2020
Udlån og garantier (brutto)
2. Erhverv
2.1 Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri
13
2%
174
17%
5
1%
52
10%
2.3 Energiforsyning
58
8%
59
6%
58
15%
59
12%
2.4 Bygge- og anlægsvirksomhed
3
0%
3
0%
0
0%
0
0%
2.5 Handel
2
0%
3
0%
2
0%
3
1%
2.8 Finansiering og forsikring
236
33%
276
27%
149
38%
152
31%
2.9 Fast ejendom
89
12%
151
15%
53
13%
94
19%
2.10 Øvrige erhverv
5
1%
8
1%
2
1%
5
1%
I alt erhverv
406
56%
674
66%
269
68%
365
74%
3. Private
313
44%
347
34%
124
32%
131
26%
I alt
719
100%
1.021
100%
393
100%
496
100%
De procentvise fordelingstal kan ved sammentælling indeholde afrundingsdifference.
Udlån til amortiseret kostpris indregnes ved første indregning til dagsværdi. Ved overtagelse af eksisterende udlån vil forskel mellem amortiseret kostpris og dagsværdi blive amortiseret over tid. Udlån før nedskrivninger for ikke afviklede engagementer vil dermed blive forøget.
Udlånet er koncentreret omkring udlån til erhverv, herunder særligt ejendomssektoren. Udlånsaktiviteten er i al væsentlighed afgrænset til danske kunder.
Som omtalt i anvendt regnskabspraksis anses de tilbageværende udlån og garantier som værende kreditforringet på overtagelsestidspunktet og dermed som stadie 3-kunder/faciliteter. Kunderne vurderes dermed enten at være i finansielle vanskeligheder eller at være under inkasso-/ konkursbehandling.
Langt den største del af koncernens udlån er rentenulstillet, jf. næste side.
Koncern
Moder
(mio. kr.)
2021
2020
2021
2020

15. Udlån og andre tilgodehavender - fortsat

Lån med nulstillet rente
Lån med nulstillet rente
1.342
2.198
930
1.139
Heraf nedskrevet
1.269
2.076
910
1.078
Lån med nulstillet rente, balanceført
73
122
20
61
Der er modtaget sikkerhed for udlån og garantier til dagsværdi for 0,1 mia. kr. Fordelingen på hovedkategorier fremgår af nedenstående oversigt.
Sikkerheder
Pant i fast ejendom
18
26
0
1
Andet
122
184
61
93
I alt
140
210
61
94
Som udgangspunkt vil realisation af sikkerheder ske på vegne af låntager. I nogle tilfælde vil koncernen dog som højestbydende overtage ejendomme på tvangsaktion.
De overtagne ejendomme vil enten blive søgt solgt hurtigt, eller blive anset som investeringsejendomme, såfremt der er potentiale for en værdiforbedring. Koncernen har ikke i de seneste år haft midlertidigt overtagne ejendomme.
Som følge af risikoen på udlån og garantier og de begrænsede sikkerheder er der store nedskrivninger og hensættelser, som nedenfor er fordelt på brancher
Koncern
Moder
(mio. kr.)
2021
2020
2021
2020
Nedskrivninger og hensættelser fordelt på brancher
2. Erhverv
2.1 Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri
0
0%
57
9%
0
0%
23
7%
2.3 Energiforsyning
58
10%
59
9%
58
18%
59
17%
2.4 Bygge- og anlægsvirksomhed
1
0%
2
0%
0
0%
0
0%
2.5 Handel
2
0%
2
0%
1
0%
2
0%
2.8 Finansiering og forsikring
233
42%
273
42%
147
46%
149
44%
2.9 Fast ejendom
27
5%
19
3%
18
6%
10
3%
2.10 Øvrige erhverv
0
0%
1
0%
0
0%
0
0%
I alt erhverv
321
57%
413
63%
224
70%
243
71%
3. Private
239
43%
246
37%
97
30%
98
29%
I alt
560
100%
659
100%
321
100%
341
100%
For en nærmere beskrivelse af koncernens mål og politikker for styring af kreditrisici henvises til note 23.