Væsentlige risici

De væsentligste risici i Finansiel Stabilitet vedrører usikkerheden på afviklingen af aktiviteter, som Finansiel Stabilitet har overtaget under Bankpakke I-IV samt risikoen for tab fremadrettet som følge af restrukturering og afvikling af nødlidende pengeinstitutter mv., hvor der opstår tab på den indskudte kapital.
I lighed med den økonomiske opdeling mellem Bankpakke  aktiviteter, Garantiformuen samt Afviklingsformuen er Finansiel Stabilitets risici tilsvarende opdelt.
De væsentligste risici under de forskellige segmenter er beskrevet nedenfor. For yderligere omtale af risici og risikostyring henvises til note 23 i regnskabet.
Forventninger til 2022 er forbundet med usikkerhed og afhænger af udviklingen på de finansielle markeder samt de makroøkonomiske forhold.
Bankpakke aktiviteter
Risici under Bankpakke aktiviteter er i betydelig grad påvirket af de særlige opgaver, som varetages i henhold til overtagelse og afvikling af nødlidende pengeinstitutter under Bankpakkerne. I takt med at de kunderelaterede eksponeringer i stort omfang er nedbragt, knytter de væsentligste risici sig i dette segment til udfaldet af retssager og tvister. Derudover er der fortsat risici knyttet til afviklingen af de resterende udlån og garantier.
Garantiformuen
De væsentligste risici under Garantiformuen vedrører afviklingen af aktiviteter, som Finansiel Stabilitet har overtaget under Bankpakke III-IV samt risikoen for tab fremadrettet som følge af restrukturering og afvikling af nødlidende pengeinstitutter, der medfører tab på dækkede indskud.
Såfremt afviklingen af aktiviteter i FS Finans I-IV giver anledning til tab, som ikke var forudset på overtagelsestidspunktet, vil disse tab skulle dækkes af Indskyder- og investorgarantiordningen. Baseret på den foreløbige afvikling er der alene konstateret yderligere tab under Bankpakke III foranlediget af afviklingen af FS Finans IV A/S.
Desuden vil placeringen af Garantiformuens investerbare midler indebære risiko, som afhænger af den valgte investeringsprofil. Det fremgår af lov om en indskyder- og investorgarantiordning, at Garantiformuens investerbare midler skal placeres i aktiver med lav risiko. Finansiel Stabilitets bestyrelse fastsætter årligt investeringsstrategien for formuen. Investereringstrategien skal fastsættes således, at Garantiformuens disponible finansielle midler til enhver tid er proportionale med Garantiformuens potentielle forpligtelser.
Desuagtet en fortsat lav risikoprofil indebærer den fremadrettede investeringsstrategi en større risiko sammenlignet med placering på en konto i Nationalbanken, da afkastet på obligationer vil afhænge af den generelle renteudvikling og tidspunktet for eventuelle køb og salg. Dette gælder for både for forvaltning af Garantiformuens og Afviklingsformuens midler.
Afviklingsformuen
De væsentligste risici i Afviklingsformuen vedrører tab i forbindelse med restrukturering eller afvikling af nødlidende institutter, hvor Afviklingsformuen har indskudt kapital.
Aktuelt er denne risiko udmøntet i ejerskabet af FS Finans V A/S og FS Finans Vl A/S, hvor en eventuel værdiforringelse af de resterende aktiver samt manglende rentabilitet vil have en negativ indvirkning på Afviklingsformuen. 
Desuden vil placeringen af Afviklingsformuens investerbare midler fremadrettet indebære risiko, som afhænger af den valgte investeringsprofil. Det fremgår af lov om restrukturering og afvikling af visse finansielle virksomheder, at Afviklingsformuens investerbare midler skal placeres i aktiver med lav risiko. Finansiel Stabilitets bestyrelse fastsætter årligt investeringsstrategien for formuen. Investereringsstrategien skal fastsættes, således at Afviklingsformuens disponible finansielle midler til enhver tid er proportionale med Afviklingsformuens potentielle forpligtelser.

Begivenheder efter balancedagen

Der er efter regnskabsårets udløb ikke indtruffet forhold, der har en væsentlig indflydelse på koncernens økonomiske stilling.

Forventninger til 2022

Forventningen til resultat for 2022 fastlægges ud fra de tre segmenter i Finansiel Stabilitet koncernen. For Afviklingsformuen forventes et resultat på ca. 1 mia. kr., svarende til de forventede betalinger fra de bidragspligtige institutter til Afviklingsformuen. For Bankpakke aktiviteterne og Garantiformuen forventes et mindre underskud. Eventuelle renteændringer vil særligt kunne påvirke resultatet i Garantiformuen og Afviklingsformuen.
Resultatforventningerne indebærer generelt nogen usikkerhed, idet der fortsat er betydelig usikkerhed om resultatet i 2022 for de aktiviteter, som knytter sig til Bankpakke aktiviteterne. I den anførte forventning til koncernresultatet indgår således ikke en mulig driftseffekt af værdireguleringer af aktiver, hvor afviklingen måtte vise sig at være enten bedre eller dårligere end de bogførte værdier. Derudover knytter der sig i væsentlig grad usikkerhed til udfaldet af eventualforpligtelser herunder retssager og tvister.
Hertil kommer, at krigen i Ukraine kan påvirke den økonomiske udvikling og dermed selskabets resultat for 2022.