(mio. dk.)
Moder

30. Finansiel Stabilitet 2017-2021 – fortsat

Finansiel Stabilitet 2021
(Mio. kr.)
Bankpakke aktiviteter
Garanti-formuen
Afviklings-formuen
Elimineringer
I alt
Resultatopgørelse i sammendrag
Netto rente- og gebyrindtægter
-1
104
1.076
-21
1.158
Kursreguleringer
8
-143
-55
0
-190
Andre driftsindtægter
55
44
20
-23
96
Udgifter til personale og administration og afskrivninger
88
6
20
-23
91
Andre driftsudgifter
26
0
0
-21
5
Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender mv
-31
0
0
0
-31
Resultat af kapitalandel i dattervirk. og ass. virksomheder
21
0
1
0
22
Købesums- og medgiftsregulering
23
7
0
0
30
Årets totalindkomst
23
6
1.022
0
1.051
Balance ultimo
Aktiver
Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker og kreditinstitutter
5.657
400
2.099
0
8.156
Udlån
20
0
0
0
20
Værdipapirer
571
8.074
2.975
0
11.620
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder
118
0
86
0
204
Investeringsejendomme og leasingaktiver
10
0
0
0
10
Indeståelser stillet af penge- og realkreditinst. samt fondsmæglere
0
3.217
0
0
3.217
Tilgodehavende købesums- og medgiftsregulering
1.123
508
0
0
1.631
Andre aktiver
103
236
23
0
362
Aktiver i alt
7.602
12.435
5.183
0
25.220
Passiver
Andre passiver
2.296
0
77
0
2.373
Gæld i alt
2.296
0
77
0
2.373
Hensættelse til tab på garantier
6
0
0
0
6
Andre hensatte forpligtelser
12
0
7
0
19
Hensatte forpligtelser i alt
18
0
7
0
25
Forpligtelser i alt
2.314
0
84
0
2.398
Egenkapital 1. januar 2021
5.265
12.429
4.077
0
21.771
Periodens totalindkomst
23
6
1.022
0
1.051
Egenkapital 31. december 2021
5.288
12.435
5.099
0
22.822
Passiver i alt
7.602
12.435
5.183
0
25.220