Pengestrømsopgørelse

Koncern
(mio. kr.)
2021
2020
Pengestrømme fra driftsaktivitet
Periodens totalindkomst
1.051
1.089
Nedskrivninger på udlån netto (indtægt)
-78
-146
Afskrivninger
2
2
Øvrige
165
15
Drift i alt
1.140
960
Driftskapital
Ændringer i udlån og andre tilgodehavender
234
210
Ændringer i værdipapirer
2.697
-3.112
Ændringer i indlån og anden gæld
0
0
Ændringer i øvrige aktiver og passiver
-136
-436
Driftskapital i alt
2.795
-3.338
Pengestrømme fra drift i alt
3.935
-2.378
Pengestrømme fra investeringsaktivitet
Investeringsportefølje
-78
-1.561
Køb/salg materielle anlægsaktiver
-1
-8
I alt
-79
-1.569
Samlede pengestrømme for drift, investering og finansiering
3.856
-3.947
Ændring i likviditet
Likvider primo
4.306
8.253
Ændring i perioden
3.856
-3.947
Likvider ultimo
8.162
4.306
Likvide midler indeholder:
Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker
8.149
4.244
Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker med mindre end 3 mdr. til forfald
13
62
Likvider ultimo
8.162
4.306