(mio. kr)
Koncern

27. Oplysning om dagsværdi

Finansielle instrumenter indgår i balancen enten til dagsværdi eller amortiseret kostpris.
Nedenstående tabel opdeler for hver regnskabspost finansielle instrumenter efter værdiansættelsesmetode.
Finansielle instrumenter opdelt efter værdiansættelsesmetode
2021
2020
Koncern
Amortiseret kostpris
Dagsværdi
I alt
Amortiseret kostpris
Dagsværdi
I alt
Finansielle aktiver
Kassebeholdning og anfordrings- tilgodehavender hos centralbanker
8.149
0
8.149
4.244
0
4.244
Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker
13
0
13
62
0
62
Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris
91
0
91
247
0
247
Obligationer
0
11.615
11.615
0
14.247
14.247
Aktier mv.
0
12
12
0
163
163
Investeringsejendomme
0
10
10
0
10
10
Indeståelser stillet af penge- og realkreditinstitutter samt fondsmæglere
3.217
0
3.217
3.218
0
3.218
I alt finansielle aktiver
11.470
11.637
23.107
7.771
14.420
22.191
Instrumenter indregnet til dagsværdi
Dagsværdien er det beløb, som et finansielt aktiv kan handles til mellem uafhængige parter. Hvis der eksisterer et aktivt marked, anvendes markedsprisen i form af en noteret pris eller priskvotering.
Når et finansielt instrument er noteret i et marked, som ikke er aktivt, tager værdiansættelsen udgangspunkt i den seneste transaktionspris.
Der korrigeres for efterfølgende ændringer i markedsforholdene, bl.a. ved at inddrage transaktioner i lignende finansielle instrumenter, der vurderes gennemført ud fra normale forretningsmæssige overvejelser.
For en række finansielle aktiver og forpligtelser findes der ikke et marked. I sådanne situationer anvendes i stedet en estimeret værdi, hvor der henses til nylige transaktioner i lignende instrumenter, og ud fra diskonterede betalingsstrømme eller andre anerkendte estimations- og vurderingsteknikker baseret på markedsbetingelser, der eksisterede på balancedagen.
I de fleste tilfælde bygger værdiansættelsen i al væsentlighed på observerbare input. For så vidt angår koncernens værdiansættelse af unoterede aktier i sektorvirksomheder, er der taget udgangspunkt i kurser i forbindelse med afhændelse og kurser oplyst af Lokale Pengeinstitutter.
Værdiansættelse af unoterede aktier opgøres enten via DCF modeller eller via markets multiple modeller. Finansiel Stabilitet finder det mindre sandsynligt, at alternative priser til anvendelsen af dagsværdimåling af unoterede aktier vil medføre en væsentlig anderledes dagsværdi.
(mio. kr.)
Koncern

27. Oplysning om dagsværdi – fortsat

2021
Noterede priser
Observer-bare input
Ikke observer-bare input
I alt
Dagsværdi koncernen
Finansielle aktiver til dagsværdi opsplittet på:
Obligationer
11.610
0
5
11.615
Aktier mv.
0
3
9
12
Investeringsejendomme
0
10
0
10
I alt
11.610
13
14
11.637
2020
Noterede priser
Observer-bare input
Ikke observer-bare input
I alt
Dagsværdi koncernen
Finansielle aktiver til dagsværdi opsplittet på:
Obligationer
14.242
0
5
14.247
Aktier mv.
144
0
19
163
Investeringsejendomme
0
10
0
10
I alt
14.386
10
24
14.420
Dagsværdi på grundlag af ikke observerbare input
2021
2020
Primo året
24
21
Værdiregulering over resultatopgørelsen (note 7)
10
3
Afgang i årets løb (herunder reklassifikation)
-20
0
Dagsværdi ultimo
14
24