Ledelsespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2021 for Finansiel Stabilitet Koncernregnskabet aflægges efter International Financial Reporting Standards (IFRS) som godkendt af EU, og årsregnskabet for moderselskabet aflægges efter lov om finansiel virksomhed.
Koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2021, af resultatet af koncernens og virksomhedens aktiviteter samt koncernens pengestrømme for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2021.
Ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens og virksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen og virksomheden kan påvirkes af.
Årsrapporten indstilles til godkendelse på det ordinære virksomhedsmøde.
København den 18. marts 2022
Direktion
Karsten Biltoft
adm. direktør
Bestyrelse
Peter Engberg Jensen
formand
Anne Louise Eberhard
næstformand
Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen
Ole Selch Bak
Morten Sommerfeldt
Jesper Rangvid
Pernille Vastrup