Retssager
Finansiel Stabilitet blev oprettet med det formål at medvirke til at sikre finansiel stabilitet i Danmark, særligt ved at afvikle visse nødlidende finansielle virksomheder under finanskrisen.
Finanskrisen havde omfattende betydning for samfundet, de finansielle virksomheder og ikke mindst kunderne i de finansielle virksomheder, der måtte afvikles. Dette illustreres af, at Finansiel Stabilitet siden virksomhedens etablering har afviklet lån og garantier for ca. 100 mia. kr.
Finansiel Stabilitets virksomhed har været underlagt de bankpakker, der er beskrevet i denne årsrapport. Omkostningerne hertil er dækket bl.a. gennem de finansielle virksomheders betaling til Finansiel Stabilitet på 25 mia. kr.
De meget omfattende problemer blev skabt af den generelle udvikling – men også af beslutninger i de enkelte afviklede pengeinstitutters ledelser, der har været usædvanlige.
Det har derfor været relevant at undersøge og afgøre, om de tidligere ledelser kan drages til ansvar for tab, som sammenbruddene har medført.
Finansiel Stabilitet har anlagt erstatningssager mod de tidligere ledelser m.fl. i 9 af de nødlidende pengeinstitutter, som er overtaget. Det drejer sig om Roskilde Bank, ebh bank, Løkken Sparekasse, Capinordic Bank, Amagerbanken, Eik Bank Danmark, Eik Bank Færøerne, Andelskassen J.A.K. Slagelse og Københavns Andelskasse. Finansiel Stabilitet anlægger erstatningssager, når det vurderes, at det er overvejende sandsynligt, at en domstol vil dømme de sagsøgte.
Ledelsesmedlemmernes betalingsevne, som i øvrigt oftest er ukendt, indgår ikke i beslutningen om, hvorvidt der skal anlægges en erstatningssag.
I de overtagne pengeinstitutter Sparekassen Østjylland, Max Bank, Fjordbank Mors, Fionia Bank og Gudme Raaschou Bank har Finansiel Stabilitet ikke anlagt erstatningssager.
Retssagen mod den tidligere ledelse i Capinordic Bank var den første sag, som har været behandlet i retten. I oktober 2015 afsagde Østre Landsret en dom, hvor de 3 sagsøgte ledelsesmedlemmer blev dømt til at betale erstatning på i alt 90,5 mio. kr. Dommen blev anket af de sagsøgte og efterfølgende af Finansiel Stabilitet. Højesteret afsagde dom i sagen i januar 2019, hvor landsrettens dom i realiteten blev stadfæstet. Det endelige erstatningskrav blev fastslået til 89 mio. kr. med tillæg af procesrente fra december 2010. På tidspunktet for højesteretsdommen kunne det samlede krav inkl. procesrenter opgøres til 141 mio. kr.
Finansiel Stabilitet havde under sagen procestilvarslet yderligere ledelsesmedlemmer, og der blev i juni 2019 anlagt sag mod 4 af disse ledelsesmedlemmer vedrørende deres ansvar for deltagelse i forbindelse med bevilling af engagementer, hvor Højesteret havde fastslået erstatningspligt.
Der blev afsagt udeblivelsesdom mod en af de sagsøgte, der blev dømt til at betale Finansiel Stabilitet 19 mio. kr. med tillæg af procesrenter. Der er derudover indgået aftaler med to af de sagsøgte om at hæve sagen mod dem, mod at de anerkendte deres erstatningsansvar og samtidig betalte et erstatningsbeløb. Sagen blev hovedforhandlet i august 2021, hvor der blev opnået dom over den sidste af de 4 sagsøgte efter Finansiel Stabilitets påstand. 
I juni 2017 blev der afsagt dom i erstatningssagen mod den tidligere ledelse i Amagerbanken. De sagsøgte blev frifundet. Finansiel Stabilitet ankede efterfølgende en del af byrettens dom. I juni 2019 afsagde Østre Landsret dom i sagen.
Østre Landsret ændrede byrettens dom således, at 8 af de tidligere ledelsesmedlemmer blev pålagt at betale et erstatningskrav på 225,5 mio. kr. med tillæg af procesrente. Finansiel Stabilitet blev for by- og landsret pålagt at betale sagsomkostninger med i alt 40 mio. kr.
De dømte ansøgte om Procesbevillingsnævnets tilladelse til at anke sagen til Højesteret, og i forlængelse heraf sendte Finansiel Stabilitet ligeledes en ansøgning til Procesbevillingsnævnet. I oktober 2019 indgik Finansiel Stabilitet og de 8 dømte ledelsesmedlemmer en aftale om afslutning af ansvarssagen. Aftalen indebar, at de 8 dømte samlet betalte 255,5 mio. kr. og begge parter trak ansøgningen til Procesbevillingsnævnet tilbage. Aftalen blev indgået til fuld og endelig afgørelse, og de dømte forestod selv den indbyrdes fordeling af betaling af beløbet.
Østre Landsret afsagde i oktober 2018 dom i sagen mod den tidligere ledelse og revision i Eik Bank Danmark. Ved dommen blev 4 ledelsesmedlemmer pålagt at betale erstatning med 28,6 mio. kr. med tillæg af procesrente, svarende til i alt 42,6 mio. kr. 2 øvrige ledelsesmedlemmer samt revisionen blev frifundet. Finansiel Stabilitet blev pålagt at betale sagsomkostninger med i alt 39 mio. kr. De 4 dømte ledelsesmedlemmer og efterfølgende Finansiel Stabilitet ankede dommen. Ankesagen var tilskåret til alene at vedrøre to engagementer. Højesteret afsagde dom i sagen den 22. juni 2020, hvor de dømte ledelsesmedlemmer blev frifundet, og Finansiel Stabilitet blev pålagt at tilbagebetale det modtagne erstatningsbeløb og blev derudover pålagt at betale 17,7 mio. kr. i sagsomkostninger.
Den eksterne revision havde fået tilladelse til særskilt anke af landsrettens omkostningsafgørelse. Højesteret afsagde dom i omkostningssagen i oktober 2020, hvor landsrettens omkostningsafgørelse blev stadfæstet.
I sagen mod den tidligere ledelse i Andelskassen J.A.K. Slagelse afsagde Retten i Glostrup dom den 15. november 2019, hvor den tidligere direktør blev pålagt at betale 1 mio. kr., heraf 200.000 kr. in solidum med den tidligere bestyrelsesformand. Direktøren ankede dommen til Østre Landsret. Østre Landsret afsagde dom i sagen den 6. juli 2021, hvor landsretten stadfæstede byrettens dom.
I november 2019 blev der afsagt dom i sagen mod den tidligere ledelse og revision i Eik Bank Færøerne. Ved dommen blev 3 ledelsesmedlemmer dømt til at betale erstatning på samlet 150 mio. kr. med tillæg af procesrente. Ét ledelsesmedlem blev frifundet, og Finansiel Stabilitet blev dømt til at betale 8,9 mio. kr. i sagsomkostninger i forbindelse med frifindelsen. De dømte ledelsesmedlemmer ankede dommen til Østre Landsret, hvor der er berammet hovedforhandling i april-august 2022.
I forbindelse med dommen afgjorde retten endvidere sags- omkostningsspørgsmålet i forhold til den ophævede sag mod den eksterne revision. Finansiel Stabilitet blev pålagt at betale 12 mio. kr. i sagsomkostninger. Finansiel Stabilitet appellerede spørgsmålet om sagsomkostninger, dog således at Finansiel Stabilitet betalte 3,6 mio. kr., som var det beløb, det blev vurderet, at der med sikkerhed skulle betales.
Ved kendelse af 17. januar 2022 afgjorde Østre Landsret sagsomkostningsspørgsmålet, hvorved Retten på Færøernes afgørelse blev tilsidesat, og sagsomkostningerne blev fastsat til 3,6 mio. kr., som er det beløb, der allerede er betalt af Finansiel Stabilitet.
Den 31. januar 2020 blev der afsagt dom fra Vestre Landsret i sagen mod den tidligere ledelse og revision i ebh bank. Ét tidligere ledelsesmedlem – den administrerende direktør – blev dømt til at betale lidt over 2 mio. kr. med tillæg af procesrente. De øvrige ledelsesmedlemmer og revisionen blev frifundet, og Finansiel Stabilitet blev dømt til at betale 121 mio. kr. i sagsomkostninger.
Finansiel Stabilitet ankede den 26. februar 2020 dele af dommen over for det dømte ledelsesmedlem med en påstand på 100 mio. kr. Der er berammet hovedforhandling i marts 2022.
Den 28. februar 2020 blev der afsagt dom fra Vestre Landsret i sagen mod den tidligere ledelse og eksterne revision i Løkken Sparekasse. De sagsøgte blev frifundet, og Finansiel Stabilitet blev pålagt at betale 34 mio. kr. i sagsomkostninger. Finansiel Stabilitet har anket dele af sagen til Højesteret med en beløbsmæssigt begrænset påstand på 50 mio. kr. Sagen er alene anket over for direktøren. Der er berammet hovedforhandling i maj 2022.
I sagen mod den tidligere ledelse og revision i Roskilde Bank afsagde Østre Landsret dom i november 2017. Ved dommen blev alle de sagsøgte frifundet, og Finansiel Stabilitet blev pålagt at betale sagsomkostninger med i alt 72,5 mio. kr. Finansiel Stabilitet har anket dommen i forhold til den administrerende direktør og bestyrelsen. Sagen er berammet til hovedforhandling i Højesteret i november 2022.
Ekstern revision havde fået tilladelse til særskilt anke af landsrettens sagsomkostningsafgørelse. Denne ankesag blev skriftligt behandlet. I april 2019 afsagde Højesteret dom i sagsomkostningsankesagen. Revisionen blev tilkendt yderligere 11 mio. kr. i sagsomkostninger.
For så vidt angår Københavns Andelskasse er der mod medlemmer af den tidligere ledelse anlagt sager i relation til to tabsgivende dispositioner. Der er berammet hovedforhandling i sagerne i perioden februar – maj 2022.
Udgifterne til førelse af ansvarssager mod tidligere ledelser i overtagne pengeinstitutter udgjorde 21 mio. kr. i 2021. Der forventes også i de kommende år betydelige udgifter til førelse af disse sager. Samlet udgør de akkumulerede omkostninger til ansvarssagerne mod de tidligere ledelser foreløbigt 537 mio. kr., herunder omkostningerne til udarbejdelse af advokatundersøgelserne. Hertil kommer de idømte sagsomkostninger, med i alt 337 mio. kr. De akkumulerede sagsomkostninger udgør således 874 mio. kr.
I de 9 anlagte erstatningssager har Finansiel Stabilitet indtil nu fået tilkendt erstatning, der med tillæg af procesrenter pr. medio februar 2022 kan opgøres til i alt 808 mio. kr.
Regeringen nedsatte i november 2019 et udvalg om skærpet ansvarsvurdering for ledelsesmedlemmer mv. i finansielle virksomheder. Finansiel Stabilitet var repræsenteret i udvalget og havde i  den forbindelse lejlighed til at gøre opmærksom på forhold baseret på erfaringerne fra de førte erstatningsansvarssager.

Oversigt over anlagte ansvarssager

Anlagte ansvarssager
Tidspunkt for sagsanlæg
Instans og tidspunkt for domsafsigelse
Tilkendt erstatning*
Status
Capinordic Bank
December 2010
Østre Landsret Oktober 2015
Højesteret (ankesagen) Januar 2019
89 mio. kr.
Afsluttet
Amagerbanken
Marts 2013
Retten i Lyngby Juni 2017
Østre Landsret (ankesagen) Juni 2019
225,5 mio. kr.
Afsluttet
Roskilde Bank
Februar 2010
Østre Landsret November 2017
De sagsøgte blev frifundet
Under anke ved Højesteret
Eik Bank Danmark
December 2011
Østre Landsret Oktober 2018
Højesteret (ankesagen) Juni 2020
28,6 mio. kr.
De sagsøgte blev frifundet
Afsluttet
Eik Banki
September 2012
Retten på Færøerne November 2019
150 mio. kr.
Under anke ved Østre Landsret
ebh bank
December 2010
Vestre Landsret Januar 2020
2 mio. kr.
Under anke ved Højesteret
Løkken Sparekasse
December 2010
Vestre Landsret Februar 2020
De sagsøgte blev frifundet
Under anke ved Højesteret
J.A.K Slagelse
December 2016
Retten i Glostrup November 2019
Østre Landsret (ankesagen) Juli 2021
1 mio. kr.
Afsluttet
Københavns Andelskasse
Maj 2019
Hovedforhandling i 1. halvår 2022
*Med tillæg af procesrenter