3. Segmentoplysninger for moder

Aktiviteter 2021
(mio. kr.)
Bankpakke
aktiviteter
Garanti-
formuen
Afviklings-
formuen
Elimine-
ringer
I alt
Netto renteindtægter
-10
83
23
96
Bidrag til Garantiformuen & Afviklingsformuen
-
0
1.061
1.061
Øvrige netto gebyrindtægter og kursreguleringer mv.
17
-122
-63
-21
-189
Købesums- og medgiftsregulering
23
7
-
30
Andre driftsindtægter og -udgifter, netto
27
44
20
-2
89
Driftsomkostninger
86
6
20
-23
89
Nedskrivninger på udlån og garantier mv.
-31
0
0
-31
Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder
21
0
1
22
Årets totalindkomst
23
6
1.022
1.051
Aktiver i alt 31. december 2021
7.602
12.435
5.183
0
25.220
Forpligtelser i alt 31. december 2021
2.314
0
84
0
2.398
Aktiviteter 2020
(mio. kr.)
Bankpakke
aktiviteter
Garanti-
formuen
Afviklings-
formuen
Elimine-
ringer
I alt
Netto renteindtægter
-4
78
28
102
Bidrag til Garantiformuen & Afviklingsformuen
-
0
941
941
Øvrige netto gebyrindtægter og kursreguleringer mv.
63
-97
-37
22
-49
Købesums- og medgiftsregulering
38
43
-
81
Andre driftsindtægter og -udgifter, netto
81
33
18
-42
90
Driftsomkostninger
97
7
19
-20
103
Nedskrivninger på udlån og garantier mv.
-54
0
0
-54
Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder
-27
0
0
-27
Årets totalindkomst
108
50
931
1.089
Aktiver i alt 31. december 2020
8.447
12.456
4.158
-26
25.035
Forpligtelser i alt 31. december 2020
3.182
27
81
-26
3.264
Koncern
Moder
(mio.kr.)
2021
2020
2021
2020

4. Renteindtægter

Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris
5
5
1
1
Obligationer
113
109
113
109
Øvrige renteindtægter
2
40
16
33
I alt
120
154
130
143

Renteindtægter vedrører:
Forpligtelser til amortiseret kostpris
0
0
14
19
Aktiver til amortiseret kostpris
7
45
3
15
Aktiver til dagsværdi
113
109
113
109
I alt
120
154
130
143

5. Renteudgifter

Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker
34
36
34
36
Øvrige renteudgifter
0
5
0
5
I alt
34
41
34
41

6. Gebyrer og provisioner

Modtagne gebyrer og provisionsindtægter
Garantier
2
3
1
2
I alt
2
3
1
2

7. Kursreguleringer

Obligationer
-207
-108
-207
-108
Aktier mv.
25
57
17
57
Investeringsejendomme
2
0
2
0
Andre aktiver og passiver
-2
0
-2
0
I alt
-182
-51
-190
-51
Kursreguleringer vedrører
Aktiver og passiver til dagsværdi
-182
-51
-190
-51
I alt
-182
-51
-190
-51

8. Andre driftsindtægter

Forventet dividende
45
48
45
71
FIH sagen
0
1
0
1
Erstatning tilkendt ved retssager og forlig
12
20
12
20
Indtægt fra koncernselskaber
-
-
15
27
Gevinst ved afhændelse af engagementer
5
8
0
0
Indtægt fra Finanstilsynet
20
18
20
18
Øvrige poster
8
5
4
5
I alt
90
100
96
142