Samfundsansvar

 Ikon - bygninger
Samfundsansvar
Finansiel Stabilitet skal medvirke til at sikre den finansielle stabilitet i Danmark. Udmøntningen foregår dels forebyggende ved etablering af en afviklingsformue, udarbejdelse af afviklingsplaner og identifikation af eventuelle afviklings-hindringer, og dels ved at restrukturere og afvikle nødlidende pengeinstitutter. Med udførelsen af denne opgave påtager Finansiel Stabilitet sig et væsentligt samfundsmæssigt ansvar.
Der er fokus på at minimere tab på de overtagne aktiver, at minimere virksomhedens risici og at medvirke til stabilitet. Virksomheden har fokus på, at koncernens kunder, i det omfang det er muligt, videreføres i regi af andre pengeinstitutter, eller af købere, der er forpligtet til at administrere kundeporteføljen i overensstemmelse med bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder. 
Herudover har virksomheden fokus på at tilrettelægge en hensigtsmæssig og omkostningsmæssig fokuseret proces for prøvelse af klage- og retssager samt proklamakrav samtidig med, at der foretages en juridisk korrekt behandling af sagerne.
Virksomheden og dens datterselskaber lever op til ansvaret som arbejdsgiver, samarbejdspartner og forbruger af naturressourcer. Virksomheden formidler imidlertid hverken salg af produkter eller tjenesteydelser uden for koncernen og foretager kun investeringer i danske statsobligationer og korte danske realkreditobligationer, hvorfor virksomheden ikke har fundet det relevant at tilslutte sig særlige CSR- og ESG-standarder.
Virksomheden har ikke formuleret politikker for at respektere menneskerettigheder, miljø eller for reduktion af klimapåvirkningen. 
Finansiel Stabilitet har en skattepolitik, der fastsætter rammerne for virksomhedens adfærd på skatteområdet i relation til håndtering af salg af skatteaktiver i datterselskaber. Finansiel Stabilitet er således forpligtet af hensyn til eventuelle kreditorer og andre at overveje værdien af eventuelle skatteaktiver ved afvikling af nødlidende institutter. I den sammenhæng er der fokus på forhold, som vil være omgærdet af håndteringen af disse, og derfor vil et eventuelt salg af et skatteaktiv skulle godkendes af Finansiel Stabilitets bestyrelse.
Som følge af de opdaterede anbefalinger om god selskabsledelse og i lyset af de nye opgaver, som Finansiel Stabilitet har fået det seneste år, har Finansiel Stabilitets bestyrelse besluttet, at virksomheden i 2022 skal vedtage en politik for samfundsansvar.
Ikon - Tre mennesker
Medarbejdere
Finansiel Stabilitet ønsker at bidrage til et godt og udviklende arbejdsliv for vores medarbejdere under deres ansættelse i virksomheden. Finansiel Stabilitets virksomhedskultur er baseret på en åben, ordentlig og ligeværdig dialog baseret på en grad af frihed under ansvar og sund fornuft. Der er samtidig fokus på løbende kompetenceudvikling af medarbejderne i form af deltagelse i kurser og anden relevant efteruddannelse.
Medarbejderstaben tilpasses løbende de opgaver, som virksomheden skal løse. I 2021 er der sket et mindre fald i antallet af medarbejdere i Finansiel Stabilitet. Det forventes, at antallet af medarbejdere i 2022 vil være stigende.
Covid-19
Medarbejderne i Finansiel Stabilitet har – som på mange andre arbejdspladser - i perioder i 2021 måttet udføre deres arbejdsopgaver fra hjemmekontorer på grund af Covid-19.
Kønsmæssig sammensætning af ledelsen
Finansiel Stabilitet ønsker en relevant mangfoldighed i koncernens ledelsesniveauer, som bl.a. omfatter alder, international erfaring og køn. Finansiel Stabilitet har vedtaget en politik for mangfoldighed og afbalanceret sammensætning af mænd og kvinder i koncernens bestyrelser og på øvrige ledelsesniveauer. Politikken er offentliggjort på Finansiel Stabilitets hjemmeside.
For så vidt angår køn er det målsætningen, at andelen af hvert køn i bestyrelserne er minimum 1/3. I Finansiel Stabilitets bestyrelse på 7 medlemmer er kønsfordelingen 2 kvindelige medlemmer og 5 mandlige medlemmer.
Til bestyrelsen i Finansiel Stabilitet vælges hovedsageligt kandidater med ledelsesmæssig erfaring fra den finansielle sektor. Den finansielle sektor er på ledelsesniveau præget af en skæv kønsbalance, hvor kvinder er underrepræsenterede, hvilket også afspejles i sammensætningen af Finansiel Stabilitets bestyrelse. Finansiel Stabilitet lever således ikke op til sin målsætning for så vidt angår den kønsmæssige sammensætning af bestyrelsen.
I bestyrelsen på 3 medlemmer i datterselskaberne Broinstitut I A/S, Broinstitut II A/S, FS Finans I A/S, FS Finans II A/S, FS Finans III A/S, FS Finans IV A/S, FS Finans V A/S og FS Finans VI A/S er kønsfordelingen 2 kvindelige medlemmer og ét mandligt medlem.
I datterselskabet FS Ejendomsselskab A/S er kønsfordelingen 1 kvindeligt og to mandlige medlemmer. Finansiel Stabilitet lever således op til sin målsætning for så vidt angår datterselskaberne.
Det er desuden virksomhedens målsætning at sikre en passende sammensætning af kvinder og mænd i koncernens øvrige ledelsesniveauer. Koncernens medarbejdere skal opleve, at de har samme muligheder for karriere og lederstillinger uanset køn. Desuden ønsker Finansiel Stabilitet at have en åben og fordomsfri kultur, hvor den enkelte uanset køn kan udnytte sine kompetencer bedst muligt. Finansiel Stabilitet har i forbindelse med ansættelsesprocedurer og rekruttering fokus på den kønsmæssige sammensætning. Opnåelse af målsætningen i henhold til politikken understøttes endvidere af interne kontroller.
Kønsfordelingen i Finansiel Stabilitets daglige ledelse (adm. direktør og direktører) var i 2021 på 1 kvindeligt medlem og 2 mandlige medlemmer. Finansiel Stabilitet lever således op til sin målsætning for så vidt angår den daglige ledelse.
Samarbejdspartnere og leverandører
Virksomheden har fokus på, at anvendte leverandører lever op til de på området gældende og relevante standarder. Det gælder inden for ejendomsområdet i forbindelse med færdiggørelse af ejendomme og projekter, som Finansiel Stabilitet overtager fra nødlidende pengeinstitutter, eller som led i realisering af sikkerheder. Finansiel Stabilitet vil anvende arbejdsklausuler ved nye bygge- og anlægsopgaver uanset kontraktsum for at sikre, at udførelsen sker på danske løn- og ansættelsesvilkår. Denne type af opgaver ligger dog uden for Finansiel Stabilitets nuværende formål.
Miljø- og klimabelastning
Finansiel Stabilitet søger i udøvelsen af sin virksomhed at begrænse miljø- og klimamæssige påvirkninger. Som følge af virksomhedens forretningsomfang er virksomhedens egen miljø- og klimabelastning imidlertid begrænset, og der er ikke udarbejdet særskilte politikker og forretningsgange herfor.
Dataetik
Finansiel Stabilitet søger i udøvelsen af sin virksomhed at understøtte en høj grad af dataetik. Der er for nuværende valgt ikke at fastsætte en politik for dataetik, da Finansiel Stabilitet ikke aktivt har systembehandling af data eller anvender algoritmer til dataanalyser udover det, som er forventeligt for at varetage virksomhedens centrale opgaver.