Finansiel Stabilitet – Årsrapport 2023

Finansiel Stabilitet 8. marts 2024


Finansiel Stabilitet har offentliggjort årsrapport for 2023. Rapporten er tilgængelig på www.fs.dk

Finansiel Stabilitet (FS) fik i 2023 et overskud på 2.061 mio. kr. mod et overskud på 403 mio. kr. i 2022.

”2023 var et begivenhedsrigt år for Finansiel Stabilitet; et historisk godt resultat på 2.061 mio. kr., afslutningen på den sidste ansvarssag fra finanskrisen og nedlukning af to datterselskaber efter pengeinstitutter, som Finansiel Stabilitet overtog i forbindelse med finanskrisen. Overskuddet i 2023 kan i væsentligt omfang henføres til indbetaling af bidrag til Afviklingsformuen på 1.206 mio. kr., et højere renteniveau samt en gunstig udvikling på de finansielle markeder.” udtaler Adm. direktør Karsten Biltoft.

Afkastet fra de forvaltede midler i Afviklingsformuen og Garantiformuen viste i 2023 et overskud på 517 mio. kr. (svarende til et afkast på 5,2 %) sammenlignet med et tab på 749 mio. kr. i 2022.

De to formuer udgør et væsentligt fundament i Finansiel Stabilitets samfundsbærende rolle om at sikre finansiel stabilitet. Hvis pengeinstitutter i Danmark bliver nødlidende, sikrer Finansiel Stabilitet, at virksomheder og borgere kan opretholde adgang til indestående på konti og betalingsinfrastruktur. Denne kerneopgave understøttes af de to formuer.

Resultatfremgang i 2023

Finansiel Stabilitets resultat afspejler forvaltning af de tre formuer, som varetages økonomisk hver for sig; nemlig Afviklingsformuen, Garantiformuen og Aktiviteter varetaget på vegne af staten.

Afviklingsformuen, som udgør det økonomiske fundament for krisehåndtering af kreditinstitutter, fik i 2023 et overskud på 1.460 mio. kr. Resultatet kan i væsentligt omfang tilskrives indbetaling af bidrag til Afviklingsformuen på 1.206 mio. kr. Derudover har afkastet på værdipapirbeholdningen og indestående i Nationalbanken givet et bidrag på 263 mio. kr.

Garantiformuen, som omfatter indskydergarantiordningen, bidrog med et overskud på 404 mio. kr. Resultatet kan primært henføres til afkast på værdipapirbeholdningen og likviditet på 392 mio. kr.

Aktiviteter varetaget på vegne af staten relateret til Bankpakke-aktiviteter fik et overskud på 197 mio. kr. i 2023. Overskuddet kan henføres til renteindtægt fra indestående i Nationalbanken på 187 mio. kr. og tilbageførte nedskrivninger på 77 mio. kr.

Aktiviteter varetaget på vegne af staten vedrører udover Bankpakke-aktiviteter øvrige aktiviteter, der varetages for statens regning og risiko. Dette omfatter gældsrådgivning til tidligere insolvente minkavlere og statsgaranti vedrørende henholdsvis ejendomskreditaftaler i landdistrikterne og på lån til varmepumper. Det skal bemærkes, at de nævnte aktiviteter indtil videre ikke har haft et nævneværdigt omfang.

I 2023 blev der truffet beslutning om, at aktiverne, som staten overtager i forbindelse med udbetaling af erstatning til minkfølgeerhverv, skal afvikles af Finansiel Stabilitet. Udover at medvirke til at løse en opgave for staten, så har den nye opgave en positiv effekt for løsning af kerneopgaverne, idet Finansiel Stabilitet får en bredere og mere skalerbar organisation.

Afviklingsformuen understøtter beredskabet

Koncernens samlede balance var ved udgangen af 2023 på ca. 26 mia. kr. Heraf udgjorde Afviklingsformuen 7,5 mia. kr., Garantiformuen 12,3 mia. kr., og Aktiviteter varetaget på vegne af staten 6,6 mia. kr.

I 2023 har Finansiel Stabilitet fortsat arbejdet med at videreudvikle afviklingsberedskabet, herunder intensiveret arbejdet med at operationalisere afviklingsstrategier og teste beredskabet.

Finansiel Stabilitets beredskab til krisehåndtering kræver forberedelse og øvelser. I det kommende år er Finansiel Stabilitet koordinator for udformningen af en større krisesimuleringsøvelse, som vedrører de finansielle myndigheders kriseberedskab i de otte nordisk baltiske lande inklusive deltagelse fra EU, ECB, Single Resolution Board og IMF.

Forventninger til 2024

Forventningen til resultat for 2024 fastlægges ud fra de tre formuer i Finansiel Stabilitet.

- For Afviklingsformuen forventes et resultat på ca. 1,3 mia. kr., der væsentligst hidrører fra de forventede betalinger fra de bidragspligtige institutter.

- For Garantiformuen forventes et resultat på ca. 200 mio. kr., der primært er det budgetterede afkast af værdipapirbeholdningen.

- For Aktiviteter varetaget på vegne af staten forventes et resultat på ca. 100 mio. kr., der vedrører forrentning af indestående i Nationalbanken.

Resultatforventningerne er præget af en vis usikkerhed, og fx renteændringer vil kunne påvirke resultatet i alle tre formuer.

I øvrigt henvises til en uddybning i årsrapporten for 2023.

Yderligere oplysninger:
Administrerende direktør Karsten Biltoft, +45 23 40 32 91
Eventuelt via pressekontakt, +45 24 76 35 90, mail@fs.dk