Finansiel Stabilitet anker Østre Landsrets dom i erstatningssagen om ledelsesansvar i Eik Bank Danmark

Finansiel Stabilitet 23. november 2018


Den 26. oktober 2018 afsagde Østre Landsret dom i den sag, som Finansiel Stabilitet havde anlagt mod den tidligere ledelse og revision i Eik Bank Danmark. Ved dommen blev 4 ledelsesmedlemmer pålagt at betale erstatning med 28,6 mio. kr. med tillæg af procesrente fra sagens anlæg, i alt ca. 42,6 mio. kr. De 2 øvrige ledelsesmedlemmer samt revisionen blev frifundet.

De 4 ledelsesmedlemmer, som er dømt til at betale erstatning til Finansiel Stabilitet, har den 7. november anket dommen til Højesteret.

Bestyrelsen i Finansiel Stabilitet har efter samråd med advokatfirmaet Kromann Reumert besluttet at anke dommen overfor alle 6 ledelsesmedlemmer.

Ankesagen vil ikke omfatte revisionen.

Betalingspåstanden vil være på 250 mio. kr., som også var påstanden for landsretten. I forhold til et af ledelsesmedlemmerne vil påstanden dog være nedsat svarende til tabene på de bevillinger, som den pågældende har medvirket til efter sin tiltræden som direktør.

Ankesagen vil omfatte 5 konkrete udlånsengagementer, herunder hele det engagement, hvor landsretten har pålagt erstatningsansvar for et tab på 28,6 mio. kr., samt de engagementer, hvor landsretten fandt, at der var handlet ansvarspådragende, men hvor der skete frifindelse. I det ene tilfælde på grund af forældelse og i to andre tilfælde fordi landsretten fandt, at de uforsvarlige forhold ikke var årsag til bankens tab.

Det er Finansiel Stabilitet og de eksterne advokaters vurdering, at landsretten i dommen anlægger en for streng bevisbedømmelse for at statuere ansvar for en banks kreditgivning, og at denne bevisbedømmelse umiddelbart er noget strengere, end hvad Finansiel Stabilitet og de eksterne advokater har vurderet, at der kunne udledes af den foreliggende praksis og teori. Dommen i sagen rejser – ligesom bl.a. sagen vedrørende Capinordic Bank - endvidere spørgsmål om, hvorvidt der gælder et særligt ansvar for ledelsen i et pengeinstitut.

Der vil ske en tilskæring af ledelsesansvarssagen vedrørende Eik Banki. Hovedforhandlingen i denne sag pågår for tiden ved Retten på Færøerne.

Yderligere oplysninger:
Administrerende direktør Henrik Bjerre-Nielsen, telefon +45 21 14 21 11
Eventuelt via Pressekontakt, telefon +45 24 76 35 90