Finansiel Stabilitet anker Københavns Byrets dom i erstatningssagen om ledelsesansvar i den tidligere Københavns Andelskasse

Finansiel Stabilitet 9. juni 2022


Den 25. maj 2022 blev de sagsøgte i den erstatningssag, som Finansiel Stabilitet har anlagt mod 7 tidligere bestyrelsesmedlemmer i Københavns Andelskasse, frifundet.

Sagen vedrørte erstatning i forbindelse med andelskassens køb af dele af aktiviteter fra selskabet Dansk OTC A/S (OTC-listen).

Finansiel Stabilitet har i samråd med advokatfirmaet Plesner besluttet at anke dommen.

Det er Finansiel Stabilitets vurdering, at der deltog inhabile bestyrelsesmedlemmer i bestyrelsens drøftelser af og beslutning om at købe OTC-listen, og at beslutningen derfor blev truffet under omstændigheder, hvor der blev varetaget uvedkommende hensyn.

Højesteret har fastslået, at der skal udvises forsigtighed med at tilsidesætte ledelsens forretningsmæssige skøn, men at denne forsigtighed ikke skal udvises, når der ikke alene er varetaget forretningsmæssige hensyn til instituttet, men også andre – instituttet uvedkommende – hensyn.

Der henvises til Højesterets domme afsagt i sagerne mod de tidligere ledelser i Capinordic Bank og ebh bank.

Finansiel Stabilitet vurderer, at byrettens afgørelse står i modsætning hertil, og anser det derfor for overvejende sandsynligt, at landsretten vil nå til et andet resultat end byretten. Finansiel Stabilitet har derfor besluttet at anke dommen.

Finansiel Stabilitets anke omfatter også byrettens afgørelse vedrørende omkostninger.

Yderligere oplysninger:
Administrerende direktør Karsten Biltoft, telefon +45 23403291
Eventuelt via Pressekontakt, telefon +45 24763590