Finansiel Stabilitet forenkler selskabsstruktur og nedlukker selskaberne efter Sparekassen Østjylland og Max Bank

Finansiel Stabilitet 16. oktober 2023


Som led i den løbende afvikling af aktiviteter er der indkaldt til ekstraordinær generalforsamling i FS Finans I A/S (tidligere Sparekassen Østjylland) og FS Finans II A/S (tidligere Max Bank) med henblik på at godkende solvent likvidation af selskaberne. Begge selskaber blev overtaget som led i den samfundsnyttige opgave, som Finansiel Stabilitet udfører, og som indebærer oprydning efter bankkrak. I 2013 blev banklicensen for begge selskaber afleveret efter alle licenskrævende aktiviteter var afviklet, og efterfølgende er de resterende udlån og garantier blevet solgt og afviklet.

Den økonomiske konsekvens var oprindelig, at Finansiel Stabilitet ved overtagelsen fuldt nedskrev værdien af alle aktier/garantkapital samt øvrig efterstillet kapital. Derudover måtte staten qua udstedelse af lån med statsgaranti og Indskydergarantien acceptere, at der kun var værdier til at sikre en dividende på ca. 75 pct., dog med mulighed for at opnå en højere dividende, hvis afviklingen efterfølgende blev foretaget bedre end forventet. Øvrige simple kreditorer opnåede fuld dækning.

Nu er afviklingsprocessen så fremskreden, at de få resterende aktiviteter er overdraget til statens portefølje i Finansiel Stabilitet (Bankpakke aktiviteter) og selskaberne kan nedlukkes. Det er en milepæl og sikrer en forenkling i Finansiel Stabilitets virksomhedsstruktur. Det endelige regnskab kan dermed også opgøres og i både tidligere Sparekassen Østjylland og Max Bank har den efterfølgende afvikling formået at øge overskuddet i forhold til den oprindelige værdiansættelse, så statens og indskydergarantifondens tab er yderligere reduceret. På baggrund af forbedrede økonomiske forhold og en struktureret afvikling er det efterfølgende lykkedes at opnå større værdier end der oprindelig blev forventet. På den baggrund forventes der nu opnået en dividende på ca. 85 pct. i Max Bank og ca. 95 pct. i Sparekassen Østjylland.

I et bredere perspektiv har de tidligere anvendte danske kriseløsninger væsentlige lighedstegn med de overvejelser, som Europa Kommissionen har foreslået i deres seneste forslag til et nyt krisehåndteringsforslag (Crisis Management and Deposit Insurance Directive). Særligt kan Indskydergarantiordningen spille en større rolle i at sikre videreførelse af aktiviteterne i små og mellemstore banker, idet det vil indebære samfundsmæssige tab at lade bankerne gå konkurs.

Yderligere oplysninger:
Administrerende direktør Karsten Biltoft, telefon 23 40 32 91
Eventuelt via pressekontakt, telefon 24 76 35 90, mail: mail@fs.dk