Finansiel Stabilitet udbyder kontrakt om lovpligtig revision

Finansiel Stabilitet 28. december 2022


Finansiel Stabilitet blev stiftet i oktober 2008 som led i en aftale mellem den danske stat og pengeinstitutsektoren i Danmark om sikring af den finansielle stabilitet. Som følge af lov om restrukturering og afvikling af visse finansielle virksomheder, der trådte i kraft d. 1. juni 2015, blev Finansiel Stabilitet omdannet til en selvstændig offentlig virksomhed, og er ejet af den danske stat gennem Erhvervsministeriet.

Nærværende udbud vedrører indgåelse af kontrakt om udførelse af den lovpligtige revision for Finansiel Stabilitet for de kommende fire år (dvs. for regnskabsårene 2023, 2024, 2025 og 2026).

Revisionsydelsen omfatter revision og afgivelse af revisionspåtegning på det årlige koncernregnskab, årsregnskabet for Finansiel Stabilitet og årsregnskaberne for Finansiel Stabilitets datterselskaber.

Der vil i evalueringen af de enkelte tilbud blive lagt vægt på såvel pris som kvalitet.

Der gøres opmærksom på, at revisor skal være certificeret af Finanstilsynet til at udføre revision af penge- og realkreditinstitutter, jf. § 199, stk. 13, i lov om finansiel virksomhed og regler udstedt i medfør heraf.

Klik her for at læse udbudsmaterialet på EU-supply.

Fristen for afgivelse af bud er torsdag den 26. januar 2023.