Kvartalsmeddelelse for 3. kvartal 2022 for Finansiel Stabilitet

Finansiel Stabilitet 11. november 2022


Finansiel Stabilitet fik et underskud på 8 mio. kr. i 1.- 3. kvartal 2022 mod et overskud på 752 mio. kr. i samme periode sidste år.

Årsagen til underskuddet i 2022 er primært et ikke realiseret kurstab på de investerede midler i Garanti- og Afviklingsformuen. Afkastet på den samlede forvaltede portefølje udgjorde -782 mio. kr. fordelt med 86 mio. kr. i renter og -868 mio. kr. i ikke realiserede kurstab. Tabet svarer til et negativt afkast på ca. -7,1 pct. ud af den samlede investerede portefølje på ca. 11 mia. kr.

Det negative investeringsafkast i 1.- 3. kvartal 2022 på den forvaltede del skyldes fortsat høj volatilitet og kraftige stigninger på de globale rentemarkeder i 3. kvartal 2022. Efter statusdagen er renterne faldet lidt tilbage, og tabet i 1.- 3. kvartal 2022 er reduceret, så når perioden til og med oktober medtages, kan det negative afkast opgøres til -732 mio. kr., svarende til et negativt afkast på ca. -6,7 pct.

Udover den aktivt investerede del så har en del af formuen i henholdsvis Garanti- og Afviklingsformuen været placeret kontant. Omkring halvdelen af Afviklingsformuen er således placeret på konto i Danmarks Nationalbank. Når der tages højde for afkastene på disse porteføljer, kan det samlede afkast for Garanti- og Afviklingsformuen for 1.- 3. kvartal 2022 opgøres til -5,7 pct.

Resultatet for Finansiel Stabilitet kan i øvrigt opdeles i de tre segmenter, som Finansiel Stabilitet håndterer, dvs. Afviklings-, Garantiformuen og Bankpakke-aktiviteter, som også indeholder gældsrådgivning til tidligere minkavlere samt statsgaranti til ejendomskreditaftaler i landdistrikterne.

Afviklingsformuen udviste i 1.- 3. kvartal 2022 et overskud på 611 mio. kr. mod et overskud i 2021 på 764 mio. kr. Resultatet kan primært tilskrives indbetaling af bidrag til Afviklingsformuen på 1.124 mio. kr., hvoraf 843 mio. kr. indgår i resultatet for perioden. Det negative afkast på værdipapirbeholdningen androg for dette segment -211 mio. kr. Ved udgangen af 3. kvartal 2022 udgjorde Afviklingsformuens egenkapital 5,7 mia. kr.

Garantiformuen bidrog med et underskud på -574 mio. kr. som følge af et negativt afkast fra værdipapirbeholdningen på -571 mio. kr. i 1.- 3. kvartal 2022. Ved udgangen af 3. kvartal 2022 udgjorde Garantiformuens egenkapital 11,9 mia. kr.

Finansiel Stabilitets aktiviteter vedrørende Bankpakke-aktiviteterne gav i de første 9 måneder af 2022 anledning til et underskud på 45 mio. kr. mod et overskud på 5 mio. kr. i den samme periode sidste år. Underskuddet kan henføres til, at driftsomkostningerne samt negative nettorenteindtægter ikke fuldt ud er blevet modsvaret af tilbageførte nedskrivninger. I perioden er der tilbageført nedskrivninger på udlån og tilgodehavender for i alt 36 mio. kr., mens der i den tilsvarende periode sidste år blev tilbageført nedskrivninger for 63 mio. kr. Den samlede egenkapital for Bankpakke-aktiviteter udgjorde 5,2 mia. kr. ved udgangen af 3. kvartal 2022.

Koncernens samlede balance var ved udgangen af 3. kvartal 2022 på 23,8 mia. kr., hvorved balancen er steget med 0,3 mia. kr. siden ultimo 2021. Af den samlede balance på 23,8 mia. kr. udgjorde Afviklingsformuen 6,0 mia. kr., Garantiformuen 11,9 mia. kr. og Bankpakke-aktiviteter 6,4 mia. kr., mens der var et koncernmellemværende for 0,5 mia. kr.

Yderligere oplysninger:
Administrerende direktør Karsten Biltoft, telefon 23 40 32 91
Eventuelt via pressekontakt, telefon 24 76 35 90, mail: mail@fs.dk