Orientering om advokatundersøgelse af visse forhold og årsrapport 2018 for Københavns Andelskasse under kontrol

Finansiel Stabilitet 14. maj 2019


Den 13. september 2018 overtog Finansiel Stabilitet kontrollen med Københavns Andelskasse efter reglerne i lov om restrukturering og afvikling af visse finansielle virksomheder.

Efter overtagelsen blev advokatfirmaet Plesner bedt om at afdække de væsentligste årsager til sammen¬bruddet i Københavns Andelskasse, og herunder vurdere om den tidligere ledelse og revision har handlet ansvarspådragende.

Finansiel Stabilitet har modtaget advokatundersøgelsen, hvor det blandt andet anføres, at det er advokaternes klare opfattelse, at Andelskassen i undersøgelsesperioden fra 13. september 2015 til 13. september 2018 bevidst, vedvarende og alvorligt har overtrådt den finansielle regulering på en lang række områder, og at Andelskassen - på trods af skærpet tilsyn og gentagne påbud - i perioden hverken har ændret sin praksis eller forbedret de særdeles kritisable forhold.

Advokaterne anfører, at de på ovennævnte baggrund mener at kunne konkludere, at Andelskassen har været drevet på ansvarspådragende vis og dermed i strid med redelig forretningsskik og god praksis, herunder ikke mindst fordi en lang række af de foretagne dispositioner har været foretaget for at tilgodese andre hensyn end hensynet til Andelskassen og dermed ikke ud fra det forudsatte relevante forretningsmæssige skøn.

Det er advokaternes vurdering, at dette også gælder i forhold til vurderingen af enkelte engagementer isoleret set, og at Andelskassen vil kunne gøre et erstatningsansvar gældende overfor den personkreds, der har medvirket til at bevilge konkrete udlån eller har truffet andre forretningsmæssige dispositioner.

På denne baggrund har bestyrelsen i Finansiel Stabilitet besluttet at gøre et erstatningsansvar gældende mod tidligere ledelsesmedlemmer i Københavns Andelskasse.

For så vidt angår overtrædelse af reglerne vedrørende hvidvask vurderer advokaterne, at der er en meget høj grad af sandsynlighed for, at SØIK vil finde grundlag for at idømme Andelskassen en væsentlig bøde for sine mange brud på Hvidvaskloven, ikke mindst fordi Andelskassen på en række områder reelt har erkendt sig skyldig i en lang række af forseelser, udtrykt særligt ved Andelskassens politianmeldelse af den tidligere ledelse for overtrædelse af Hvidvaskloven.

Hvis en sådan bøde måtte medføre tab for Andelskassen er det advokaternes vurdering, at dette tab kan videreføres overfor den tidligere ledelse.

Advokatundersøgelsen kan læses HER

Den 14. maj 2019 har ledelsen i Københavns Andelskasse under kontrol med væsentlige forbehold godkendt årsrapporten for 2018. Årsregnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i den midlertidige værdiansættelse og Finansiel Stabilitets foreløbige afviklingsforanstaltninger pr. 13. september 2018. Andelskassen har samlet opnået et underskud før skat på 50 mio. kr. i 2018. På baggrund af de særlige forhold kan resultatet for 2018 ikke sammenlignes med de tidligere års resultater.

De foreløbige afviklingsforanstaltninger omfatter tvangsmæssig nedskrivning af egenkapitalen og de facto konvertering af krav, der ikke er dækket af indskydergarantien, til eventualforpligtelser.

Den valgte revision udtrykker ingen konklusion om årsregnskabet. Revisionen anfører, at det ikke har været muligt at opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis for balancen pr. 1. januar 2018 og transaktioner i perioden 1. januar 2018 til 13. september 2018.

Andelskassens ledelse anfører i regnskabspåtegningen, at balancen pr. 1. januar 2018 svarer til den reviderede balance pr. 31. december 2017, som kan være fejlbehæftet, og sammenligningstal for resultatopgørelse for 2017 svarer til det aflagte og reviderede årsregnskab for 2017, som ligeledes kan være fejlbehæftet.

Det anføres samtidig, at driftsposterne for perioden 1. januar - 13. september 2018 kan være ufuldstændige eller fejlagtigt klassificeret.

Endelig bemærkes det, at Finanstilsynet har konstateret gentagne og alvorlige overtrædelser af den finansielle regulering og alvorlige mangler på hvidvaskområdet frem til 13. september 2018 i Andelskassen.

Ledelsens forbehold og revisionens manglende konklusion er uden betydning for Finansiel Stabilitets eget årsregnskab for 2018, som er offentliggjort den 15. marts 2019.

Bestyrelsen for Københavns Andelskasse under kontrol har indkaldt til afholdelse af ordinær generalforsamling den 29. maj 2019 i medfør af reglerne om afholdelse af generalforsamling i den kritiske fase i bekendtgørelse om afviklingsforanstaltninger.

Årsrapporten kan læses HER

Yderligere oplysninger:
Administrerende direktør Henrik Bjerre-Nielsen, telefon 21 14 21 11
Eventuelt via pressekontakt, telefon 24 76 35 90, mail: mail@fs.dk