Finansiel Stabilitet anker dele af Københavns Byrets dom i erstatningssagen om ledelsesansvar i den tidligere Københavns Andelskasse

Finansiel Stabilitet 13. september 2022


Den 16. august 2022 afsagde Københavns Byret dom i den erstatningssag, som Finansiel Stabilitet havde anlagt mod 4 tidligere ledelsesmedlemmer i den tidligere Københavns Andelskasse.

Sagen vedrørte erstatning i forbindelse med tab på 2 låneengagementer, som andelskassen havde ydet.

Ved dommen blev 2 tidligere ledelsesmedlemmer fundet erstatningsansvarlige for tabet på det ene låneengagement og blev dømt til i fællesskab at betale erstatning med ca. 2,5 mio. kr. Disse 2 ledelsesmedlemmer blev frifundet for erstatningsansvar i det andet låneengagement.

De 2 ledelsesmedlemmer har anket byrettens dom med påstand om frifindelse. Finansiel Stabilitet vil heroverfor kræve byrettens dom stadfæstet.

Finansiel Stabilitet har i samråd med advokatfirmaet Plesner besluttet at anke frifindelsen i forhold til det andet låneengagement. Anken vil dog alene omfatte det ene ledelsesmedlem, som allerede har anket byretsdommen.

Byretten havde i forhold til dette ledelsesmedlem fastslået, at vedkommende havde handlet ansvarspådragende, men endte med at frifinde, idet der ikke fandtes at være årssagsforbindelse mellem de ansvarspådragende handlinger og det lidte tab. Det er Finansiel Stabilitets vurdering, at det er overvejende sandsynligt, at landsretten på dette punkt vil nå frem til et andet resultat. Finansiel Stabilitet har derfor besluttet at anke denne del af dommen.

Der verserer en yderligere erstatningssag om ledelsesansvar vedrørende den tidligere Københavns Andelskasse (klik her for at læse mere om sagen). Denne sag vedrører erstatning i forbindelse med andelskassens køb af dele af aktiviteter fra selskabet Dansk OTC A/S (OTC-listen).

Yderligere oplysninger:
Administrerende direktør Karsten Biltoft, telefon +45 23 40 32 91
Eventuelt via pressekontakt, telefon +45 24 76 35 90