Spørgsmål og svar

Hvilke institutter/virksomheder er omfattet?
Pengeinstitutter, realkreditinstitutter og fondsmæglerselskaber I er omfattet af Afviklingsformuen.

Periodens bidrag
Periodens samlede bidrag fastsættes på basis af Afviklingsformuens målniveau fratrukket eksisterende formue og opgjort som en andel svarende til den resterende opbygningsperiode. Formuens målniveau opgøres som 1 pct. af gennemsnittet af dækkede indskud i det foregående år, beregnet kvartalsvis for alle institutter. Formuen skal være opbygget senest i 2024.

Instituttets bidrag
Fastsættes for mindre institutter som et administrativt bidrag efter artikel 10, stk. 1-6 i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/63 af 21. oktober 2014. For øvrige institutter opgøres bidraget som et risikobaseret bidrag baseret på instituttets risikoprofil.

Basisbidrag mindre end administrativt bidrag
Det følger af Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/63 af 21. oktober 2014 artikel 10, stk. 7, at et institut, hvis et institut på tilfredsstillende vis godtgør, at det fastsatte beløb omhandlet i artikel 10, stk. 1-6 er højere end bidraget som beregnet i henhold til artikel 5, kan det nøjes med at betale det laveste beløb.

Finansiel Stabilitet foretager på vegne af alle institutter denne beregning og opkræver per automatik det laveste beløb. Det er således ikke nødvendigt for det enkelte institut at foretage sig noget i den henseende.

Statusændring i en bidragsperiode
Ændring af et instituts status i en bidragsperiode har ingen indvirkning på det årlige bidrag. Bidragsperioden regnes fra 1. januar til 31. december.

Fusion af pengeinstitutter eller overtagelse af aktiviteter ved samtidigt ophør af pengeinstitutvirksomhed
For pengeinstitutter som er fusioneret i året forud for bidragsperioden skal det fortsættende institut i deres indberetning af oplysninger pr. 31/12 og to år tilbage, indberette proforma konsoliderede data for den fortsættende enhed. Tilsvarende gælder, hvor et institut har overtaget pengeinstitutaktiviteter fra et andet institut og pengeinstitutlicensen derved er indleveret til Finanstilsynet.

Anvendelse af overgangsordningen i beregningsgrundlaget til Afviklingsformuen som følge af IFRS9
Ved overgang til nye IFRS9 regler 1. januar 2018, skal institutterne – inden 1. februar 2018 – vælge, om de ønsker at gøre brug af overgangsordningen ved indregning af nedskrivninger som følge af IFRS9.

Finansiel Stabilitet har, efter konsultation i FinansDanmark, vurderet påvirkningen af overgangsordningen på bidragsopkrævningen til Afviklingsformuen, og hvorledes overgangsordningen bør indregnes i forbindelse med bidragsopgørelsen til Afviklingsformuen. Bidraget til Afviklingsformuen kan påvirkes fra 2020 og frem.

Det er vurderet, at såfremt alle institutter anvender samme model, at overgangsordningen ikke vil påvirke det enkelte instituts bidrag til Afviklingsformuen. Det er samtidig vurderet, at anvendelsen af nøgletal i bidragsberegningen skal være sammenligneligt på tværs af institutterne uden påvirkning af en eventuel overgangsordning.

Overgangsordningen vil som følge af IFRS9 ikke indgå i beregningsgrundlaget for det enkelte instituts bidrag til Afviklingsformuen. Dermed følger Finansiel Stabilitet indstillingen fra FinansDanmark.